Málsmeðferð

Prenta

Þegar yfirskattanefnd hefur borist kæra, sem fullnægir þeim skilyrðum sem krafist er í lögum um yfirskattanefnd, er ljósrit kærunnar sent viðkomandi stjórnvaldi (ríkisskattstjóra, tollstjóra eða sýslumanni) ásamt afriti af þeim gögnum er kunna að fylgja henni. Mál, sem sveitarfélag eða skattrannsóknarstjóri beina til nefndarinnar, eru á sama hátt kynnt skattaðila. Kæranda er ávallt tilkynnt bréflega um móttöku kærunnar hjá yfirskattanefnd.

Öflun málsgagna

Stjórnvaldið, sem tók þá ákvörðun sem kærð er til yfirskattanefndar, hefur þríþætt hlutverk í málsmeðferð fyrir nefndinni. Í fyrsta lagi skal stjórnvaldið taka saman gögn í máli kæranda og senda yfirskattanefnd. Í öðru lagi setur stjórnvaldið fram umsögn (kröfugerð) um kæruna, eftir því sem það telur tilefni til. Í þriðja lagi skal stjórnvaldið afla viðbótarupplýsinga, ef málavextir gefa tilefni til þess að aflað sé frekari gagna.

Til málsgagna, sem ríkisskattstjóri sendir yfirskattanefnd samkvæmt framansögðu, teljast eftir atvikum skattframtal kæranda og önnur framtalsgögn hans sem varða ágreiningsefnið. Með sama hætti skal tollstjóri afhenda tollskýrslu eða önnur skjöl sem kærandi hefur látið í té vegna innflutnings. Erfðafjárskýrsla er meðal málsgagna sem sýslumaður skal senda nefndinni. Öll bréf, sem gengið hafa á milli kæranda og stjórnvalds í aðdraganda þess að stjórnvaldið kvað upp hinn kærða úrskurð, eru einnig málsgögn. Sama gildir um hvers konar önnur gögn sem kunna að hafa legið fyrir stjórnvaldinu við uppkvaðningu úrskurðar þess og þýðingu hafa. Er hér í öllum tilvikum um að ræða gögn sem kæranda eiga að vera kunn.

Almennt er umsögn (kröfugerð) stjórnvalds send kæranda til þess að hann eigi þess kost að tjá sig um efni hennar.

Yfirskattanefnd er jafnan heimilt að beina því til kæranda eða stjórnvalds að leggja fram frekari gögn eða upplýsingar máli til skýringar ef nefndin telur málið ekki nægilega upplýst.

Málsmeðferð að öðru leyti

Almennt úrskurða þrír nefndarmenn í kærumáli. Sé mál flókið, hefur að geyma vandasöm úrlausnarefni, er sérlega þýðingarmikið eða varðar ágreining um grundvallaratriði í skattarétti eða reikningsskilum er yfirskattanefnd heimilt að ákveða svonefnda sérstaka meðferð máls. Taka þá fimm nefndarmenn þátt í úrlausn máls. Yfirskattanefnd er einnig heimilt að kalla sér til ráðgjafar og aðstoðar sérfróða aðila ef hún telur þörf á.

Kærandi getur farið fram á að hann eða umboðsmaður hans flytji mál munnlega fyrir yfirskattanefnd. Þá er stjórnvaldinu, sem í hlut á, heimilt að óska eftir munnlegum málflutningi. Ekki er þó skylt að verða við beiðnum af þessu tagi. Formaður yfirskattanefndar ákveður hvort munnlegur málflutningur fari fram og tilkynnir skattaðila og stjórnvaldinu ákvörðun sína.

Þegar yfirskattanefnd hefur lagt úrskurð á mál er eintak úrskurðar sent kæranda, umboðsmanni hans og viðkomandi stjórnvaldi. Mismunandi er hvort yfirskattanefnd eða stjórnvaldið framkvæmi gjaldabreytingar sem leiða af niðurstöðu nefndarinnar. Sé gjaldabreyting gerð af stjórnvaldinu skulu þær framkvæmdar að jafnaði innan tíu virkra daga frá því að úrskurður barst.